Zakres usług / Rozliczenia

Prawo rolne

- Jako jedyni na rynku prowadzimy sprawy z agnecją restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa o dopłaty i dotacje, informujemy o nowościach i możliwościach finansowania, zakładamy grupy producentów rolnych, reorganizujemy gospodarstwa rolne, pomagamy w dostosowaniu gospodarstw do wymogów Unii Europejskiej. Pomagamy w sprawach z Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego. Wydajemy opinie prawne. Prowadzimy sprawy przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, prowadzimy sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości i reprezentujemy przed Komisją Europejską. - mamy w tej dziedzinie same sukcesy, z uwagi na ogromną znajomość problematyki rolnej i prawa Unii Europejskiej. Np. oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego w kwestii oddzielnych numerów identyfikacyjnych dla małżonków z rozdzielnością majątkową, czy zmiana definicji Płatności Zwierzęcych, zgodnie z prawem wspólnotowym.

 • prowadzimy stałą obsługę prawną gospodarstw rolnych, wraz ze szkoleniami,
 • stałym klientom udostępniamy ważne informacje na pozostałych stornach zabezpieczonych loginem i hasłem, po zwarciu umowy z kancelarią,

Obsługa prawna rolników przez Internet i szkolenia

Polecamy nowy zakres usług online dla rolników. Prowadzimy porady prawne oraz udostępniamy ważne informacje na dodatkowych stronach kancelarii. Strony są dostępne za pomocą loginu i hasła. Aby otrzymac login i hasło należy skontaktowac się z kancealrią w celu podpisania umowy i opłacenia abonamentu. Na dodtakowych stronach są dostepne akty prawne, komentarze, najnowsze orzecznictwo, opinie ekspertów, zasady udzielania dopłat i dotacji, wzory umów oraz inne niezbędne informacje przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Ponadto stali klienci mają bezpłatne porady prawne radcy prawnego telefoniczne i internetowe. Za dodatkową opłata są ogranizoawane co kwartelne spotkania szkoleniowe dla rolników, w celu pogłębiania wiedzy i zapozania się z aktualnymi problemami i ich wspólnego rozwiązywania.

Szkody łowieckie

Prowadzimy procesy odszkodowawcze od powstania szkody do jej zakończenia w Sądzie, szacujemy, doradzamy, piszemy pozwy, reprezentujemy w sprawie przed sądem, prowadzimy mediację. Pracujemy nad zmianą prawa łowieckiego w Polsce z uwagi na jego niezgodność z prawem europejskim i stawianie na nierównej pozycji rolników oraz wydzierżawianie gruntów rolników przez Starostwo bez uzgodnień z właścicielami.

Prawo przesyłu

Prowadzimy sprawy o zawarcie umów na przesył energii i gazu, sprawy o ustanowienie służebności, oraz sprawy o odszkodowania za 10 lat wstecz z tytułu posadowienia bezumownie urządzeń przesyłowych.

Prawo wspólnotowe

Prowadzimy szereg spraw związanych z nieprawidłowym wdrażaniem prawa wspólnotowego i kolizję prawa polskiego w tym zakresie, co ma związek przede wszystkim ze sprawami rolników z ARiMR, gdzie prawo krajowe wydawane na podstawie prawa wspólnotowego nie jest z nim tożsame i niejednokrotnie prowadzi do bezpodstawnej odmowy udzielenia pomocy.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczególności w procesach z ARiMR, a ponadto procesach budowlanych (uzyskiwanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, formalnoprawne przygotowywanie inwestycji budowlanych), w sprawach z zakresu ochrony środowiska, zaskarżanie decyzji administracyjnych,

Prawo cywilne

Prowadzimy sprawy o zapłatę, sporządzamy pisma procesowe, prowadzimy sprawy o odszkodowania, sprawy o kary umowne, sprawy wynikłe na tle umów, sprawy eksmisyjne, o ochronę własności i posiadania, sprawy dotyczące najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, sprawy z zakresu postępowania wieczysto księgowego, sprawy o podziału majątku, spory sąsiedzkie.

Prawo spółek handlowych

Kancelaria specjalizuje się w zakładaniu spółek. Piszemy umowy spółki oraz wnioski do KRS. Doradzamy w zakresie bieżących spraw korporacyjnych. Przygotowujemy projekty zmian umów spółek, dokumentację związaną ze zgromadzeniami wspólników jak również akty wewnętrzne regulujące funkcjonowanie organów spółek. Świadczymy usługi na rzecz wspólników spółek prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami.

Prawo pracy

Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców w postępowaniach przed Sądem Pracy.

Prowadzimy bieżącą obsługę małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy wszelkie dokumenty pracownicze (umowy o pracę, o zakazie konkurencji, stosowne oświadczenia, kontrakty menedżerskie, wypowiedzenia umów o pracę). Tworzymy i zmieniamy regulaminy pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Specjalizujemy się w doradzaniu pracodawcom w prawidłowym przeprowadzaniu procedury zwolnień grupowych.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Prowadzimy sprawy rozwodowe, ustalenie ojcostwa, ustalanie kontaktów z dziećmi, alimenty.

prawo spadkowe

Prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, znoszenie współwłasności.

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Tworzymy zabezpieczenie umów i kontraktów, zastawy rejestrowe, wpisy hipotek. Prowadzimy sprawy o nadanie klauzuli wykonalności oraz egzekucję należności.

Prawo podatkowe

Przygotowujemy opinie podatkowe zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Przygotowujemy wnioski o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Pomagamy rolnikom ryczałtowym przejść na VAT.

Postępowania i mediacja – pisma procesowe

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów we wszelkich postępowaniach cywilnych, w postępowaniach karnych (powództwa adhezyjne, prywatne akty oskarżenia, skargi) oraz administracyjnych. Przede wszystkim staramy się w taki sposób prowadzić obsługę prawną, by wszelkie spory rozwiązywać w sposób pozasądowy dążąc do optymalizacji czasu i kosztów Klienta.

Prawo umów (kontraktów)

 • doradztwo prawne w zakresie umów, przygotowywanie wzorów aktów notarialnych,
 • sporządzanie projektów i negocjowanie umów , w tym na służebność przesyłu,
 • umowy na inwestycje – elektrownie wiatrowe, umowy na przesył gazu,
 • umowy o roboty budowlane i inne,
 • reprezentowanie Klientów w sporach w związku z roszczeniami z zakresu prawa umów

Prawo nieruchomości

 • doradztwo prawne w zakresie prawa nieruchomości, wywłaszczenia,
 • sprawdzanie wycen nieruchomości,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości, w tym
 • reprezentowanie Klientów w transakcjach nabycia, sprzedaży, rozbudowy, zarządzania,
 • porządkowania i użytkowania wszelkich typów nieruchomości projektowanie i negocjowanie dotyczących procesu inwestycyjnego: umów projektowych,
 • umów o roboty budowlane i/lub zastępstwo inwestycyjne, umów kredytowych etc.

Rozliczenia

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem. Polecamy poniższe systemy rozliczeń:

 • System wynagrodzenia zryczałtowanego; Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
 • System rozliczeń godzinowych; Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Terminy płatności:
Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

ROZLICZENIA W KWOTACH NETTO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:

1. ustne porady prawne od 100 zł
2. pisma procesowe od 250 zł
3. opinie prawne od 500 zł
4. konsultacje umów od 350 zł

ROZLICZENIA W KWOTACH NETTO DLA FIRM:

 1. koszt stałej obsługa prawnej w zależności od ilości zatrudnionych osób i wielkości firmy, czasokresu pracy, istnieje także możliwość reprezentacji przed sądami po uzgodnieniu – od 800 zł miesięcznie.,
 2. jednorazowe porady w cenach jak dla klientów indywidualnych.

ABONAMENT DLA ROLNIKÓW W KWOTACH NETTO:

Pakiet I - 3000 ZŁ ROCZNIE PŁATNE JEDNORAZOWO LUB W RATACH KWARTALNYCH:

 • stała obsługa z dostępem do ważnych informacji na stronie udostępniony login i hasło,
 • powiadamianie o ważnych zmianach w prawie rolnym na e-mail,
 • porady telefoniczne i przez internet,

Pakiet II - 4500 ZŁ ROCZNIE PŁATNE JEDNORAZOWO LUB W RATACH KWARTALNYCH:

 • stała obsługa z dostępem do ważnych informacji na stronie udostępniony login i hasło,
 • porady telefoniczne i przez Internet,
 • powiadamianie o ważnych zmianach w prawie rolnym na e-mail,
 • opinie prawne,
 • szkolenia jednodniowe raz na rok – od 300zł - 500 zł od osoby przy grupie minimum 15 osób.

Pakiet III - 6500 ZŁ ROCZNIE PŁATNE JEDNORAZOWO LUB W RATACH KWARTALNYCH:

 • stała obsługa z dostępem do ważnych informacji na stronie udostępniony login i hasło,
 • porady telefoniczne i przez internet,
 • sporządzenie odwołań i opinii prawnych,
 • konsultacje umów,
 • dwa szkolenia dwudniowe z noclegiem w roku – od 700 zł - 1500 zł od uczestnika grupa od 10-100 osób,
 • zniżki za reprezentację przed organami administracyjnymi i sądami powszechnymi.

Pakiet IV - szkolenia:

 • na indywidualne zamówienie minimum 20 osobowej grupy w wybranych przez Zamawiającego zagadnieniach prawnych – cena ustalana indywidualnie.

UWAGA: Zrzeszenia, Spółdzielnie, Związki i Stowarzyszenia oraz Grupy producentów rolnych traktowane są jako grupa ich członków i ceny ustalane są indywidualnie w zależności od ilości skupionych w ich ramach podmiotów.

ROZLICZENIA W SPRAWACH SĄDOWYCH:

Najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane jest pobierane za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem, ale pewną wskazówkę może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. 02.163.1348).

Przykładowo w "zwykłej" sprawie o zapłatę wynagrodzenie ustalane jest widełkowo w zależności od wartości sprawy. Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł - 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
 3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
 4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
 5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
 6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
 7. powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT (obecnie 23%). Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.

NEGOCJACJE

Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej.

Aktualną informacje o stawkach można uzyskać pod tel. Kancelarii lub e-mailem.

Logowanie użytkownika

Nie pamiętasz hasła?

Wprowadź login. Instrukcja dotycząca resetowania hasła zostanie wysłana na email.

Powrót do formularza logowania 

Dane kontaktowe

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO „AGRA”
Agnieszka Baudet radca prawny


adres:
ul. Kościuszki 7/1
11-700 Mrągowo

kontakt:
tel.: 604 453 115
fax: (89) 742 94 95
e-mail:

czynne od pn-pt w godz. 8.30-16.30
© copyright agra.pl. All rights reserved. Created by: CIRUTdesign